Otevřená strategie města Třeboně

Jaké jsou plány s oblastí pod Světem do budoucna? Strategie rozvoje území.

Otevřená strategie města Třeboně

Oblast pod hrází Světa

Část pod Světem je velmi zajímavý prostor, který je v současné době průmyslově využíván. Jedná se však o místo, které úzce souvisí s krajinou, Zlatou stokou a rybníkem Svět. Skrze tyto dva vodní živly je místo také propojeno s lázeňskými promenádami, kdy každá tato promenáda tento prostor ohraničuje z jedné strany.

Je proto důležité, aby se toto místo stalo do budoucna synonymem pro příjemné, s krajinou spojené místo, které není příliš zastavěno. To je mimo jiné i jedním argumentem pro přehodnocení územního plánu v oblasti stavby přeložky silnice zde. Silnice totiž velmi výrazným způsobem zničí tuto oblast s velkým potenciálem.

Stanovisko k přeložce silnice II/154 v Třeboni

Přeložkou, resp. „východním obchvatem Třeboně“, má být primárně docíleno vymístění silnice II/154 z hráze rybníka Svět a v důsledku toho z navazujících ulic před a za kruhovým objezdem. Přeložka má začít na Novohradské ulici u areálu Lesostaveb, zčásti na parkovišti pod Světskou hrází, vést přes dnešní průmyslové areály, Zlatou stoku a Mokrá luka na Dukelskou ulici, dále přes parkoviště, kolem hotelu Romantick, za Bertinými lázněmi a Tyršovým stadionem, podél železniční trati, přes autobusové nádraží a skončit na křižovatce se silnicemi I/34 a I/24. Jihočeským krajem bylo zadáno zpracování 1. etapy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zahrnující úsek od Novohradské ulice na Dukelskou ulici.
Více na http://www.treboninfo.cz/stanovisko-k-prelozce-silnice-ii-154-v-treboni

Námitky a připomínky k Návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Společným obsahem námitky a uvedených připomínek je vymezení koridorů a ploch dopravy nadmístního významu v Třeboni, které se týkají přeložky silnice II/154 v jižní části města Třeboň.

Více na http://www.treboninfo.cz/namitky-a-pripominky-k-navrhu-zasad-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje